• GDCC Maketplace
    313
    0

    สดช.เร่งเครื่องยกระดับคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC เปิดตัว 10 แอปฯนำร่อง Marketplace สนับสนุน ซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มให้กับหน่วยงานบนระบบคลาวด์กลางฯ มุ่งเป้าเพิ่มศักยภาพขับเคลื่อนงานดิจิทัลและบิ๊กดาต้าภาครัฐ   นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สดช.) เปิดเผยว่า สดช.ในฐานะหน่วยงานกำกับนโยบายการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลภาครัฐ ได้มอบหมาย บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ดำเนินการโครงการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ หรือ GDCC (Government Data Center and Cloud service) รวมถึงต่อยอดบริการดิจิทัลของโครงการ GDCC อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดโครงการฯ GDCC ได้เปิดบริการ GDCC Marketplace เป็นศูนย์รวมบริการคลาวด์ในระดับแพลตฟอร์มให้กับหน่วยงานภาครัฐเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลที่คล่องตัวยิ่งขึ้น หลังจากประสบความสำเร็จเกินเป้าหมายจากการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์คอมพิวติ้งที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูงเพื่อจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลภาครัฐด้วยคอมพิวเตอร์เสมือนจำนวนรวมกว่า 20,000 VM โดยได้โอนย้ายระบบงานรัฐขึ้นบนคลาวด์แล้วกว่า 3,000 ระบบงาน “เทคโนโลยีดิจิทัลมีความสำคัญมากขึ้นในการทำงานขององค์กรภาครัฐที่มุ่งเน้นการบริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว โครงการ GDCC จึงพัฒนาบริการ Marketplace ให้ความสะดวกแก่หน่วยงานรัฐที่จะประยุกต์ใช้บริการด้านซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มออนไลน์ที่หลากหลาย สามารถพัฒนาระบบงานและบริการต่างๆ รวมถึงประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กรของหน่วยงานรัฐทุกระดับให้สามารถเชื่อมโยงกับประชาชนมากขึ้น และนำไปสู่ผลลัพธ์ที่สอดคล้องตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ” สำหรับบริการ GDCC ...