• 1133554
    117
    0

    ศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร กวาด 6 รางวัลการนำเสนอบทความวิจัย และ บทความวิชาการ ระดับชาติ/นานาชาติ ที่สงขลา นำต่อยอดพัฒนางานวิชาการในภาควิชา เนื้อหาการสอน ทีมนักวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับ 6 รางวัล นำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 9 และการประชุม​ระดับนานาชาติ​ด้านศิลปศาสตร์​ ครั้งที่ 4  เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ โฮเทล แอนด์ สปา จังหวัดสงขลา โดยมีรายละเอียด ดังนี้   1) รางวัลระดับยอดเยี่ยม ได้แก่ งานวิจัยเรื่อง  วิเคราะห์การใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานตามเป้าหมายของคนไทยในสวีเดน  An Analysis of English Target Tasks of Thai People in Sweden คณะผู้วิจัย ...