• Capture
    623
    0

    วันนี้ (1 มี.ค.2565) มีการเปิดเผยผลประกอบการของ ปตท.ประจำปี 2564 ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2563 รวมถึงสามารถรักษาความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ และการลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ส่งผลให้ในปี 2564 กลุ่ม ปตท. ส่งเงินเข้ารัฐกว่า 82,500 ล้านบาท นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ปตท. ยังคงยึดมั่นดำเนินธุรกิจตามภารกิจหลัก เพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ พร้อมผลักดันประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ด้วยแผนงานและงบลงทุน 5 ปี กลุ่ม ปตท.(พ.ศ.2565-2569) รวมกว่า  9.4 แสนล้านบาท  ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งสู่ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และยานยนต์ไฟฟ้า รุกธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ ขณะเดียวกันพร้อมเดินหน้าธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร (EV Value Chain และศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายตลาดและสร้างฐานการผลิต EV ในไทย   ขณะเดียวกัน บริษัทฯ เตรียมรุกธุรกิจใหม่ เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตสูงตามทิศทางโลก ด้วยการเข้าสู่ธุรกิจวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (Life ...