• 1670602028834
    447
    0

    บอร์ดดีอี ประชุมส่งท้ายปี 65 เคาะแผนระดับชาติฯ ดันดิจิทัลเป็นหัวหอกหนุนไทยขึ้นท็อป 30 ในการจัดอันดับ World Digital Competitiveness Ranking หลังพบเกณฑ์มิติชี้วัดดีขึ้นทุกด้าน วันนี้ (9 ธ.ค. 65) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมวันนี้ได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2561-2580) ฉบับปรับปรุง โดยมุ่งเน้นการออกแบบกรอบการดําเนินงานตามภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย ในระยะที่ ...