• 1 2
    831
    0

    นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ระบุว่า กรณีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีฯ  ได้เปิดรับคำขอ โครงการสินเชื่อเพิ่มศักยภาพ SME วงเงิน 1,000 ล้านบาท โครงการสินเชื่อสร้างโอกาสเสริมสภาพคล่อง SME วงเงิน 500 ล้านบาท และโครงการสินเชื่อเพื่อฟื้นฟู SME วงเงิน 500 ล้านบาท ไปเมื่อต้นเดือนมกราคม 2565 และได้ปิดรับคำขอต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมานั้น ปรากฏจำนวนเอสเอ็มอี ที่มีความต้องการเข้าถึงแหล่งทุน ยื่นคำขอผ่านช่องออนไลน์จำนวนทั้งสิ้น 3,491 กิจการ เป็นเงิน 9,385 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่าวงเงินที่กำหนดตามแผนเดิม อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา การอนุมัติสินเชื่อให้กับเอสเอ็มอี ในช่วง 2 ปีหลัง มีสถิติยืนยันว่า วงเงินคำขอสินเชื่อทั้งหมด จะได้รับการอนุมัติประมาณร้อยละ 60 หรือจำนวนเงินประมาณ 5,631 ล้านบาท ดังนั้นจึงมีการเสนอขยายกรอบวงเงินสินเชื่อปีงบประมาณ 2565 จากวงเงินเดิม3 โครงการ 2,000 ล้านบาท เพิ่มอีก 4,000 ...