• 1668689026501
    498
    0

    สดช.ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ชูผลงานสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคร่วมมือ 11 ด้าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาค นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ในฐานะประธานกลุ่มงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของเอเปค (Digital Economy Steering Group : DESG) ได้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของเอเปค เกี่ยวกับความคืบหน้าความร่วมมือระดับภูมิภาค ในการขับเคลื่อนการทำงาน ภายใต้แผนที่นำทางการพัฒนาอินเทอร์เน็ตและเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคเอเปค หรือ AIDER (APEC Internet and Digital Economy Roadmap) โดยตั้งแต่ต้นปี 2565 เอเปค เดินหน้าการทำงานอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อน 11 ประเด็นหลัก ภายใต้โรดแมปของ AIDER ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ การวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การส่งเสริมให้ประชากรของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง กำหนดกรอบนโยบายและกฎระเบียบที่เป็นมาตรฐานสากลเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล ไปจนถึงการส่งเสริมนวัตกรรม และการค้าผ่านช่องทางดิจิทัลและอี-คอมเมิร์ซ สำหรับงานขับเคลื่อนที่ดำเนินการตลอดทั้งปีนี้ ประกอบด้วย 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบดิจิทัล ให้ประชากรทุกกลุ่มเข้าถึงประโยชน์จากเทคโนโลยีด้านไอซีทีได้อย่างทั่วถึง 2.การสนับสนุนการทำงานร่วมกัน ในการใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาทั้งด้านภัยธรรมชาติ รวมถึงระบบดิจิทัลเพื่อการตรวจสอบและยืนยันใบรับรองการได้รับวัคซีน Covid19 ที่เป็นมาตรฐานในกลุ่มสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา 3.การมีอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ที่เข้าถึงได้อย่างทั่วถึง 4.การพัฒนากรอบนโยบายภาครัฐแบบองค์รวมสำหรับการพัฒนาอินเทอร์เน็ตและเศรษฐกิจดิจิทัล ...