• 1133554
  97
  0

  ศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร กวาด 6 รางวัลการนำเสนอบทความวิจัย และ บทความวิชาการ ระดับชาติ/นานาชาติ ที่สงขลา นำต่อยอดพัฒนางานวิชาการในภาควิชา เนื้อหาการสอน ทีมนักวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับ 6 รางวัล นำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 9 และการประชุม​ระดับนานาชาติ​ด้านศิลปศาสตร์​ ครั้งที่ 4  เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ โฮเทล แอนด์ สปา จังหวัดสงขลา โดยมีรายละเอียด ดังนี้   1) รางวัลระดับยอดเยี่ยม ได้แก่ งานวิจัยเรื่อง  วิเคราะห์การใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานตามเป้าหมายของคนไทยในสวีเดน  An Analysis of English Target Tasks of Thai People in Sweden คณะผู้วิจัย ...
 • mubankru 02
  463
  0

  มีคำกล่าวว่า “อาชีวะศึกษา” เปรียบเหมือนฐานสำคัญในการผลิตบุคลากรสร้างชาติ ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า ทั้งในด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งในปัจจุบันได้จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่เหมาะสมตามสถานประกอบการ สู่มาตรฐานสากล เหมือนกับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู เขตหนองแขม กทม. ที่ทางรายการ 1 ในพระราชดำริ ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 Mcot HD ร่วมกับมูลนิธิอานันทมหิดล ได้เดินทางมาเยี่ยมชม ซึ่งพบว่ามีการปรับตัวนำนักเรียนเข้าสู่โลกแห่งการทำงานที่ต้องแข่งขัน ได้อย่างน่าชื่นชม ดร.บัญชา เกิดมณี ประธานกรรมการบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี กล่าวว่า ได้พัฒนาและปรับการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะสูง ทั้งในเรื่องการใช้เครื่องมือที่ปลอดภัย มีพื้น ฐานความรู้ที่เข้มแข็ง และสร้างความเชี่ยวชาญให้เกิดขึ้น ด้วยการเรียนที่ต่อเนื่องไปยังมหาวิทยาลัยธนบุรีที่อยู่ในเครือเดียวกัน ซึ่งเด็กที่เรียนจบมาจะมีงานทำแบบ 100 % โดยมีบริษัทฯ หรือโรงงานภายนอกเข้ามารับทำงานตั้งแต่ตอนยังเป็นนักศึกษา ที่ในปัจจุบันยังคงมีให้ไม่เพียงพอ แสดงให้เห็นถึงความขาดแคลนนักศึกษาอาชีวะที่มีเป็นจำนวนมาก ในด้านคุณภาพได้ส่งนักเรียนเข้าสู่การแข่งขันซึ่งได้รับรางวัลในระดับโรงเรียน และเริ่มส่งสู่ในระดับชาติ รวมถึงทดสอบมาตรฐานกับเกณฑ์ของกรมฝีมือแรงงาน หรือบริษัทอุตสาหกรรมต่างๆ พบว่านักเรียน 80% ผ่านการทดสอบ โดยในอนาคตได้ตั้งเป้าเปิดหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ การขนส่งทางหุ่นยนต์, ยานยนต์และซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ กราฟิก ที่นำไปประกอบอาชีพอิสระได้ ดร.รัตนา ...
 • นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา จ.ระยอง
  85
  0

  โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จ.ระยอง ปรับหลักสูตรเรียน ให้ก้าวทันกระแสเปลี่ยนแปลงโลก ระบบการศึกษา ศตวรรษที่ 21 ต่อยอดทักษะ ศักยภาพนักเรียน ต่อยอดอาชีพในอนาคต เรียน Coding ผลิตหุ่นยนต์ ชูหลักสูตรเกษตรนวัต อุตสาหกรรมอาหาร ในปัจจุบันโลกกำลังเข้าสู่ในศตวรรษที่ 21 ระบบการศึกษาไทยต้องมีการปรับตัว ห้องเรียนที่ดีต้องไม่มุ่งเน้นแต่ในเรื่องความเก่ง เกรดเฉลี่ย หรือคะแนนรายวิชาเท่านั้น แต่ตัวผู้เรียนต้องมีความสุขพร้อมที่จะเรียนรู้ โดยต้องได้รับทักษะการทำงานในโลกยุคใหม่ ที่สามารถนำไปพัฒนาตัวเองให้ก้าวทันเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เหมือนกับที่ รร.วังจันทร์วิทยา อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม EEC ได้สอนให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพ ที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต และได้จัดทำหลักสูตรเกษตรนวัต ซึ่งทางรายการ 1 ในพระราชดำริ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 Mcot HD และมูลนิธิอานันทมหิดล ได้เดินทางมาเยี่ยมชม และเห็นว่ามีความน่าสนใจอย่างมาก นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา จ.ระยอง ได้กล่าวว่า “วิสัยทัศน์การเรียนการสอนของทางโรงเรียนคือ เป็นเลิศทางวิชาการ สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง โดยในด้านวิชาการนั้น ทางโรงเรียนไม่ได้เน้นเพียงความเป็นเลิศทางวิชาการ ที่ถือเป็นภาระและหน้าที่หลัก ซึ่งได้สนับสนุนอย่างเต็มความสามารถอยู่แล้ว แต่ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและสนใจ มีการเรียนการสอนที่หลากหลาย รวมถึงจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน ด้านสืบสานความเป็นไทย ได้มีกิจกรรมผ่านการเข้าแถวเคารพธงชาติ ...
 • 1671107450206
  481
  0

  สยามราชธานี จับมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมผลิตบัณฑิตด้านระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจ เพิ่มโอกาสจ้างงานในยุคดิจิทัล ตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลกอนาคต บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO ผู้นำด้านธุรกิจจ้างเหมาบริการครบวงจร (Outsourcing Services) ชั้นนำในประเทศไทย สู่ Tech Company ที่มีประสบการณ์ด้านบริการจัดหาบุคลากรมากว่า 40 ปี พร้อมมุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ทันต่อการเติบโตของธุรกิจในยุคดิจิทัล ล่าสุดผนึกความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ทางด้านวิชาการในการร่วมผลิตบัณฑิตด้านระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจ โดยเฉพาะสาขาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตอบรับเทรนด์ตลาดแรงงานมาแรงในยุคดิจิทัล วันนี้ (15 ธันวาคม 2565) นายณัฐพล วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) และรองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการภายใต้การตกลงร่วมผลิตบัณฑิต เพื่อพัฒนาหลักสูตรและศักยภาพนักศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานรูปแบบใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายร่วมในการลงนาม ณ ห้องสโรบล อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นายณัฐพล วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ...